ЗВІТИ ЗА 2020 РІК

Баланс (звіт про фінансовий стан) за 2020 рік Додаток 1 (форма №1)

Звіт про власний капітал за 2020 рік (форма №4)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (форма №3)

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2020 рік (форма №2)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2020 рік (форма №5)